Case study ZSEA

Miejsce:

Technikum nr 13 w ZSEA im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu. W technikum uczy się blisko 600 osób. Uczniowie startują i wygrywają w konkursach: Projekt z Klasą,  „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”, Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination oraz Zwolnieni z teorii.  Co roku wybierane są “Perły szkoły”. Uczniowie mają do dyspozycji szkolny bufet i bibliotekę, gdzie mogą się spotykać. Na wszystkich korytarzach dostępne jest WiFi.

Problem społeczny

Spora część uczniów nie wie jaką pracę chce wykonywać w przyszłości. Wielu uczniów charakteryzuje się niskim poziomem samowiedzy na temat swoich mocnych stron, talentów czy wręcz zainteresowań. Spotkania z doradcą zawodowym odbywają się nieregularnie, przez co ciężko jest wdrożyć w życie regularny program szkoleń i warsztatów. Część osób nie jest pewna, czy wybór szkoły średniej był trafny.

Rozwiązanie

Rozpoczęliśmy od przebadania wybranej pierwszej klasy za pomocą narzędzia diagnostycznego doradcazawodu.pl po to, by ustalić indywidualny profil skłonności zawodowych dla każdego z uczniów i uzyskać dane statystyczne dla całej klasy. Na podstawie wiedzy wychowawcy i szkolnego doradcy zawodowego  wytypowanych zostało 5 uczniów, którzy przejawiali wyjątkowy potencjał do rozwoju.

Na spotkaniach indywidualnych osoby te mogły wspólnie z Doradcami Przyszłości zinterpretować wyniki i odkryć swoje najmocniejsze strony, a także talenty. Z wyłonionych osób powstała grupa liderska, która pracując zespołowo wraz z Doradcami przygotowała scenkę zachęcającą do zdobywania samowiedzy i dzielenia się swoimi umiejętnościami z grupą. W trakcie projektu grupowego: tworzyli bazy danych, rysowali, improwizowali, tworzyli strategię promocyjną. Pracę w klasie zwieńczyła prezentacja wniosków z badań w klasie. Grupa uczniów zdecydowanie pogłębiła swoją samowiedzę. Uczniowie utwierdzili się w wybranym kierunku rozwoju lub rozważyli jego zmianę. Niektórzy byli zaskoczeni tym, jakie talenty znaleźli w sobie.

Rezultat

W rezultacie indywidualnych porad na temat planowania kariery uczniowie ustalili swoje talenty, umiejętności i marzenia. Informacje te zostały przedstawione na autorskich “Wizytówkach Przyszłości”, które współtworzyli sami uczniowie. Wizytówki posłużyłu do przeprowadzenia ćwiczenia, którego celem było otwarcie się na komunikację w grupie, pogłębienie samowiedzy, zdobycie umiejtności autoprezentacyjnych. Przeprowadzona ankieta wskazuje, że poziom zmian w wymienionych obszarach w wyniku przeprowadzenia ćwiczenia z wykorzystaniem wizytówek jest bardzo satysfakcjonujący.

Ankieta miała formę liczbowego wartościowania w skali od 5 do 1, gdzie 5 oznaczało bardzo wysoki poziom, a 1 – niski poziom w poszczególnych kategoriach. Bardzo ucieszył nas fakt, że po serii spotkań z nami uczniowie charakteryzowali się wysokim poziomem samowiedzy, a ćwiczenie wpłynęło na subiektywną ocenę przyrostu samowiedzy u 2 uczniów. Największe zmiany zaobserwowaliśmy w kategorii wiedzy o innych uczniach. Wszyscy uczestnicy ocenili, że ich znajomość marzeń, głównych talentów oraz umiejętności kolegów i koleżanek z klasy znacznie wzrosła.
Wykres 1. Średni przyrost wiedzy o innych uczniach z klasy

sr przyrost wiedzy

Wykres 2. Przyrost samowiedzy

wzrost samowiedzy

Wykres 3. Przyrost umiejętności autoprezentacyjnych

przyrost umiejetnosci autopreentacji

Przyszłość

W klasie i szkole pojawił się klimat i chęci do rozwoju i zdobywania samowiedzy. Do grupy “liderów przyszłości” zaczęli dołączać nowi uczniowie. Ze względu na zainteresowanie procesem rozwojowym wśród nauczycieli oraz innych klas,  w szkole powstanie “Klub Przyszłości” – specjalne miejsce, w którym uczniowie będą mogli spotykać się ze znanymi i uzdolnionymi osobami po to, by wymieniać się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.